2023. március 30., csütörtök
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

Dokumentumok > Rendeletek > Csesznek

Falugondnoki szolgáltatásról

Falugondnoki szolgáltatásról


Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 21/2005. (XII.28.) rendelete
 a falugondnoki szolgáltatásról
 
Csesznek község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése alapján, valamint a többször módosított szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.tv. (továbbiakban: Sztv.) 60.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
 I. fejezet
 
A rendelet célja
 
1.§
 
Csesznek község Önkormányzat Képviselő-testülete a település társadalmi hanyatlásának megállítása, a folyamat visszafordítása, a települési hátrányok csökkentése, az életfeltételek javítása, a közszolgálatokhoz való hozzájutás elősegítése, a szociális alapellátások kiépítése, a kedvező gazdasági folyamatok elindítása, a települési funkciók bővítése, a községfejlesztés, a helyi társadalom és civil szféra erősítése, jobb életminőség elérése érdekében működteti a Falugondnoki szolgáltatást.
 A rendelet hatálya
 
2.§
 
A rendelet hatálya kiterjed Csesznek közigazgatási területén tartózkodó az Sztv. 3.§ (1) – (3) bekezdésében felsorolt személyre.
II. fejezet
 
A falugondnoki rendszer
 
3.§
 
(1)   Központi személye a falugondnok, aki az önkormányzat alkalmazásában áll.
 
(2)   A falugondnok a település egészéért vállalt felelősséggel ellátja a rendeletben meghatározott feladatokat.
 
(3)   A falugondnok feladatainak ellátásához közlekedésre, személy- és áruszállításra alkalmas eszközt kell biztosítani. A szolgálat ellátáshoz biztosított jármű magán jellegű célokra nem használható.
 
(4)   A falugondnok feladatai különösen:
·        a településen hiányzó, alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzájárulás elősegítése,
·        a rászorult személyek szállítása,
·        a település lakosságát érintő információk gyűjtése és továbbítása.
 
(5)   A falugondnoki rendszer célja a kistelepülések működőképességének elősegítése
III. fejezet
 
Szolgáltatások
 
4.§
 
(1)   A falugondnok által nyújtott szolgáltatások térítésmentesek
 
(2)   A szolgáltatások köre:
a)      étkeztetés
b)      házi segítségnyújtás
c)      egyéb szolgáltatások
d)      egyidejűleg felmerülő igények (egyéb szállítások)
 
 
IV. fejezet
 
Szociális étkeztetés
 
5.§
 
(1)   Az önkormányzat a szociális étkeztetésről a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 11/2005. (IX.08.) rendelet (továbbiakban: Szoc.rendelet) 33.§-ában meghatározottak szerint gondoskodik.
 
(2)   Az étkeztetés az étel lakásra szállításával történik. A szállítás ingyenes, az étkeztetésért pedig a mindenkori térítési díjat kell fizetni.
 
(3)   Állandó jelleggel működik, minden hétfőtől péntekig.
 
Házi segítségnyújtás
 
6.§
 
(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtásról a Szoc.rendelet 34.§-ában meghatározottak szerint gondoskodik.
 
(2) A házi segítségnyújtás a meleg ebéd házhoz szállítását és az egyéni szükséglet szerinti gondozást foglalja magában. Különösen: meleg étel biztosítása, bevásárlás, fűtés, testi, személyi higiéné biztosítása, szakrendelésre szállítás, orvos lakásra hívása, gyógyszerkiváltás, hivatalos ügyek intézése, külső kapcsolattartás elősegítése.
 
Egyéb szolgáltatási feladatok
 
7.§
 
(1)   Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása:
·        intézménybe való szállítás
·        foglalkozásokra, rendezvényekre szállítás
 
(2)   Időskorú személyek orvoshoz szállítása
 
(3)   Közreműködés az önkormányzati feladatok ellátásában. Különösen: árubeszerzés az önkormányzat részére, közhasznú munkák irányítása, közterületek rendben tartásában részvétel, tájékoztatás, információ közvetítés.
 
(4)   Az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése.
 
(5)   Művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezésében segítségnyújtás (pl. helyi rendezvényeken).
 
 
V. fejezet
 
Eljárási intézkedések
 
8.§
 
(1)   A szolgáltatást az Önkormányzatnál lehet megrendelni.
 
(2)   Indokolt sürgős esetekben (pl. azonnali orvosi ellátás) közvetlenül a falugondnoknál is meg lehet rendelni.
VI. fejezet
 
Záró rendelkezések
 
9.§
 
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 12/2005. (IX.08.) számú rendelet.
 
Csesznek, 2005. december 12.
 
 
Szalai Ferenc                                           Feketéné Esztergályos Hilda
              polgármester                                         körjegyző
Kihirdetve: 2005. XII.28.
 
Feketéné Esztergályos Hilda
körjegyző


vissza a lap tetejére     vissza     aktuális